“Anu Mbah, Supe Rumpute Dereng Ta’ Pakakke Wedhus”

Bejo lagi bar wae rolasan alias ngaso awan-awan. ujug – ujug Paino teka. Paino iku tanggane Bejo ngisor omah let siji. Umure isih enom.
“assalaamu ‘alaikum” Paino uluk salam.
“wa ‘alaikum salam, piye No, ana apa?” wangsulane Bejo
“ngaten kang, kula mriki panci badhe kepanggih jenengan. nggih sepindhah kula silaturrahim, kaping kalih kula diutus bapak Slamet, sakmangkeh ba’da Ashar kinten-kinten jam sekawan jenengan dipun aturi pinarakan wonten dalemipun bapak Slamet.” Bejo njelasake maksude.
“ya, insyaallah mengko aku teka” kandhane Bejo. “lha wis rampung olehe undang-undang?” sambunge Bejo takon marang Paino.
“dereng kang, kantun tiyang kalih” wangsulane Paino. “sekaliyan nderek nyuwun tulung kang, dipun SMS-ke lik Din, wong kalawahu kula mrika mboten kepanggih. jare mbahe lik Din lagi ngrumput. kula piyambak sakmenika boten bekto HP” sambunge Paino njaluk tulung.
“ya, mengko tak SMS-se” Bejo mangsuli.
“inggih sampun kang, kula tak nerasake lampah, ajeng ngaturi sing dereng. was salaamu ‘alaikum” Paino pamitan marang Bejo.
“ya, sing ngati-ngati. wa ‘alaikum salam” Bejo mangsuli.

Sakwise Paino mungkur, Bejo banjur lungguh thenguk-thenguk. Kirim SMS lik Din kaya pesene Paino mahu karo mikir – mikir. “iki Pak Slamet mesthine lagi ana perlu, ning apa ya … aku mau kok ra takon Paino san perlune apa. Pokok’e kon jagongan. Paino mau le undang-undang jam papat sore. Lho … jam iku kan lagi akeh-akehe pelanggan warungku, terus tangga-tangga liyane kan ya padha durung mulih olehe nyambut gawe. Lik Din dewe tak kira ya durung mulih seka pabrik. waduh piye mengkone kiye. muga-muga wae paringi lancar, tanggane padha teka.” Kebak pikirane Bejo karo mung bisa ndunga.
Bejo menyat seka kursi ngomahe. Njupuk kontak motore sing amoh terus budhal menyang warung kaya biasane.
Bejo karo bojone pancen duwe gawehan jaga warung pendhak dina. Olehe jaga ora bareng, gantian tiap wektu sholat. Jam siji awan iki jatahe Bejo kudu jaga warung nganti jam setengah lima.

Jam papat sore kurang seprapat …
Jan jane Bejo durung jatah mulih seka warung. Ananging merga ana undangan seka pak Slamet lumantar Paino mahu, Bejo banjur SMS bojone perlu kon ngganteni le jaga warung. Ora antara suwe bojone teka perlu ganteni Bejo.
“acara napa to mas, kok njanur gunung pak Slamet atur-atur ” bojone takon
“embuh dik, aku dewe mahu lali takon Paino, pokok’e kon jagongan” wangsulane Bejo.
“yo wis, aku tak mulih sik. aku le mrene mengko bar sholat Maghrib san” Bejo nambahi
“inggih mas” jawabe bojone.

Tekan ngomah, Bejo nindak’ake sholat Ashar banjur budhal menyang omahe pak Slamet. Jam nuduhake angka papat punjul telung menit. Tekan omahe pak Slamet jebul durung ana wong babar blas. Sing ana mung sing duwe omah, pak Slamet dewe.
“assalaamu ‘alaikum” Belo uluk salam.
“wa ‘alaikum salam, kene Jo mlebu, lungguh-lungguh dhisik karo ngenteni kancane” wangsulane pak Slamet.
“kok dereng sami dugi nggih pak, kula kinten kula paling wingking” takone Bejo
“iya ya Jo, kok durung padha teka. ora papa, mbok menawa lagi pada resik-resik entes seka sawah utawa bali kerja. Tur maneh, jam Indonesia ki kan saiki wis ganti jam karet, bisa mulur.” wangsulane pak Slamet.
“awakmu doyan udud po ra, Jo. Nek doyan, iku ana mbako. ?” pak Slamet nawani udud marang Bejo.
“alhamdulillah pak, kula sampun pensiun angsale ses (udud)” wangsulane Bejo, nolak alus.

Bejo pancen wis suwe ora udud, wis sepuluh tahunan. Mbiyen pernah dadi maniak udud, anangin sakwuse duwe bojo, olehe udud bisa mogok. Embuh diwenehi resep opo karo bojone, tangga-tanggane ora padha ngerti.
Dene pak Slamet dewe senajan ora udud, ananging omahe tansah sediya udud. ora mesti udud gawehan pabrik. kadhang yo mbako tuku nang pasar sapi Ambarawa karo ngePon.

Kurang luwih sepuluh menitan olehe ngobrol Bejo karo pak Slamet, tangga-tanggane nembe padha teka seka siji. Lik Din ya entes wae mulih, keprungu suwara GL Pro-ne sing kenalpote kaya helikopter.

Jam setengah lima punjul limang menit undangan wis padha kumpul senajan durung komplit. Acara hajatan enggal dimulai dening pak Kyai nganti tekan rampung, kurang luwih patang puluh lima menit.

Sakwuse bubar andum berkat, para undangan terus pada menyat lan pamitan mulih.
“wangsul rumiyin nggih pak. assalaamu ‘alaikum ” para undangan matur pamit marang pak Slamet.
“iya, matur nuwun. wa ‘alakum salam” wangsulare pak Slamet

Karo pada mlaku mulih, Bejo ngobrol ngalor ngidul karo tangga-tanggane iku.
“paling gasik Jo le mangkat mahu” tanggane takon.
“gasik apa, wong tak kira aku sing paling mburi kok” jawabe Bejo
“lha sampeyan-sampeyan kabeh tekane kok ya wis setengah lima, opo ra kelingan ana undangan?” ganti Bejo sing takon tangga-tanggane.
“ya kelingan banget, nanging piye maneh, gawehan kari sithik, nanggung yen ditinggal, ya tak rampungke san” tanggane mangsuli.
“yen aku jane yo durung arep mulih. rekane bar kerja terus a bablas kondangan. lamun ora merga tanggane lagi butuh ya mungkin wae aku ra mulih sik” tanggane sing siji nambahi.
“aku ya iya. demi tangga aku mulih gasik seka sawah” sambung sing siji karo cengar cengir.
“ya kabeh iku bisa dijupuk hikmah lan manfaate. awake dhewe urip tetanggan iku ora kaya urip dewe. saling mbutuhke lan dibutuhke. ora bisa urip dewe. sak iki awake dewe dibutuhke pak Slamet, mbesuk mbesuk awake dewe ya bakal mbutuhke pak Slamet. kabeh mahu kudu dilakoni, senajan rada ngalahake kepentingane dewe. ben olehe urip tetanggan kerasa harmonis” kandhane mbah Karwo, tangga sing paling sepuh.
“inggih mbah” jawabe Bejo karo tangga liyane bareng.

“wadhuh !” ujug-ujug lik Din bengok seru. Tanggane padha kaget kabeh karo menga mengo ora mudheng.
“ngapa Din, ana apa ?” takone mbah Karwo bingung.
“anu mbah, rumpute supe dereng ta’ pakakke wedhus. kula mlampah riyin !.” jawabe lik Din karo mlayu ngibrit.
“Oalaaah ….!”

Be the first to comment on "“Anu Mbah, Supe Rumpute Dereng Ta’ Pakakke Wedhus”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*